Energetikai szakreferens

Az Energiahatékonysági törvény és végrehajtási rendeletének 2016. december 5-i módosítása bevezette az energetikai szakreferens feladatkört, melynek igénybe vételét adott energiafogyasztású gazdálkodó szervezetekre nézve kötelezővé tette.

A jogszabályok módosítása alapján a vállalatoknak – és nem csak a nagyvállalatoknak! – adott energiafelhasználási küszöbértékek felett energetikai szakreferenst kell igénybe venniük.

21/B. § (1) E törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott energiafogyasztású vállalkozásnak legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie.

A 122/2015 Kormányrendelet az energiahatékonysági törvény végrehajtásáról adja meg az energetikai szakreferens igénybe vételére kötelezett vállalkozások energiafogyasztási küszöbértékeit az alábbiak szerint:

7/A. § (1) Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a
a) 400 000 kWh villamos energiát, (vagy)
b) 100 000 m3 földgázt vagy
c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferens feladatkörét a törvény a következőképpen határozza meg:

21/B. § (2) Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában. Ennek keretében:
a) figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,
b) tevékenységéről e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalmú és rendszerességű jelentést ad a vállalkozás számára,
c) közreműködik a 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében,
d) részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában.

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015 Kormányrendelet az energetikai szakreferens feladatait részletesebben, a következők szerint határozza meg:

7/A. § (2) Az energetikai szakreferens
a) szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
b) javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
c) gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,
d) az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
e) összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,
f) ellátja az energiabeszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

A törvény szerint az energetikai szakreferens természetes személy vagy vállalkozás lehet.
A természetes személy energetikai szakreferensnek megfelelő végzettséggel, tapasztalattal, gyakorlattal kell rendelkeznie, és le kell tennie a törvény előírásai szerinti vizsgát.
Vállalkozás akkor lehet energetikai szakreferens, ha legalább egy energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult munkavállalója van.

Az energetikai szakreferenst igénybe vevő vállalkozásnak tájékoztatnia kell a Hivatalt a szakreferens igénybe vételére vonatkozó adatokról és azok módosításáról. Az adatokat a törvény a 21/C §-ban határozza meg.
A törvény bírsággal szankcionálja azt a vállalkozást, amely, bár kötelezett, mégsem vesz igénybe energetikai szakreferenst, illetve nem jelenti be a Hivatalnak a meghatározott adatokat.

Az energetikai szakreferens igénybe vételére vonatkozó előírások a törvény kihirdetését követő 16. napon, azaz 2016. december 21-én léptek hatályba.

Linkek