Energetikai audit

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Ehat) meghatározása szerint az

energetikai audit: az energetikai auditálás eredményeit tartalmazó, jogszabályban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő irat
és az
energetikai auditálás: olyan, meghatározott módszerrel végzett eljárás, amelynek célja megfelelő ismeretek gyűjtése valamely épület vagy épületcsoport, ipari vagy kereskedelmi művelet vagy létesítmény, magán- vagy közszolgáltatás aktuális energiafogyasztási profiljára vonatkozóan, továbbá amely meghatározza és számszerűsíti a költséghatékony energiamegtakarítási lehetőségeket és beszámol az eredményekről.

E két meghatározás képezi az energetikai auditálás alapját és lényegét.

A Parlament az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXXVIII. törvénnyel 2016. december 5-én módosította az Energiahatékonysági törvényt.

Az Ehat előírásai szerint energetikai auditot minden nagyvállalatnak 2015. december 5-ig el kellett végeztetnie.

nagyvállalat: a Kkvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti partnervállalkozások és a Kkvtv. 4. § (5) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás

Az energetikai auditálási kötelezettség

22. § (1) A nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni (a továbbiakban: kötelező energetikai auditálás).

A 22. §-t kiegészíti két további bekezdéssel az energetikai auditálás négyéves időszakára vonatkozóan:

(1a) A négyéves időszak számításának kezdő időpontja a korábbi energetikai audit elkészítésének napja.
(1b) A létrejövő nagyvállalat vagy nagyvállalattá minősülő vállalkozás esetében a kötelező energetikai auditálás első elvégeztetésének határideje az első nagyvállalati regisztrációs kötelezettséget követő év június 30. napja, függetlenül a regisztráció tényleges megtörténtétől.

Az energetikai auditálás elvégzésére vonatkozó adatszolgáltatás

23. § (1) Az energetikai auditálás elvégzéséről az energetikai auditor, ha az energetikai auditor energetikai auditáló szervezet keretében látja el tevékenységét, az energetikai auditáló szervezet köteles az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben foglalt módon és adattartalommal adatszolgáltatást teljesíteni.

Az energetikai auditálás ellenőrzése

24. § (1) A Hivatal az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint ellenőrzi a kötelező energetikai auditálás teljesítését és az energetikai audit jogszabályi feltételeknek való megfelelőségét.

A 24. § kiegészült a (4) és (5) bekezdésekkel 2016. december 21-től:

(4) A Hivatal ellenőrzési tevékenységéhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden év augusztus 30-ig a Hivatal rendelkezésére bocsátja azon gazdálkodó szervezetek listáját, amelyek társasági adóbevallásukban tett nyilatkozatuk szerint a Kkvtv. alapján nem minősülnek mikro-, kis- és középvállalkozásnak.
(5) A Hivatal éves ellenőrzési tervben határozza meg a tárgyévet megelőző évben elvégzett kötelező auditálás keretében létrejött energetikai auditok statisztikailag jelentős hányadát, amely vonatkozásában ellenőrzést végez.

Az energetikai auditálásra jogosult természetes személyek és szervezetek

31. § A Hivatal névjegyzéket vezet a jogerős határozat útján névjegyzéki jelöléssel rendelkező energetikai auditorokról és energetikai auditáló szervezetekről.

A 29. § kiegészül egy szigorító (4) bekezdéssel az energetikai auditálás elvégzésére vonatkozó szerződések megkötésére vonatkozóan 2016. december 21-től, mely megtiltja a közvetítő szervezetek általi energetikai auditálás vállalását:

(4) Energetikai auditálási tevékenységre irányuló szolgáltatást kizárólag a névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet és a nagyvállalat, vagy a nagyvállalat vonatkozásában a nagyvállalat vállalkozáscsoportjába tartozó egyéb vállalkozás között közvetlenül létrejött szerződés alapján lehet nyújtani.

Átmeneti rendelkezések

48. § (1) A nagyvállalatnak a kötelező energetikai auditálást először 2015. december 5-ig kell elvégeztetnie.

A következő energetikai audit elvégzésének határidejét is meghatározza a módosítás a 48. § módosításával:

48. § (1) Annak a nagyvállalatnak, amely 2015. december 5-én energetikai auditálásra volt kötelezett, és 2015. december 26. napját követően nem mentesül az auditálási kötelezettség alól, következő alkalommal – az első kötelező energetikai audit elkészítésének időpontjától függetlenül – 2019. december 5-ig kell energetikai auditálást elvégeztetnie.

Az energetikai auditálás módszertana minden auditornak a sajátja. Az audit elvégzésében azonban az auditornak és az auditált vállalat szakembereinek is segítséget nyújt az MSZ EN 16247 szabványsorozat, mely az energetikai auditok általános követelményeit (1. rész), az épületekre (2. rész), a folyamatokra (3. rész) és a szállításra (4. rész) vonatkozó specifikus követelményeket és útmutatásokat tartalmaz, míg az 5. rész az energetikai auditorral szemben támasztott követelményeket határozza meg. Ezen szabvány előírásainak és útmutatásainak az alkalmazása, követése nem kötelező, de mindenképpen ajánlott a jó minőségű és megfelelő hatékonysággal elvégzett energetikai audit lefolytatása szempontjából.

Az energetikai audit tulajdonképpen egy vállalkozás energiafelhasználásának és energiafogyasztásának teljes áttekintése, elemzésekkel a fogyasztás profilját illetően, illetve ajánlásokkal és javaslatokkal az energiahatékonyság növelése és energiamegtakarítás elérése érdekében.

Mindez végül a vállalkozás gazdasági eredményességét és versenyképességének növekedését kell, hogy eredményezze.

Linkek